“Så vill LUR att framtidens liftutbildning ska se ut”

Published 26/4 at 15:36

Fredagen den 30 mars kallade LUR, Liftutbildningsrådet, till konferens på Scandic Hotel Infracity i Bredden norr om Stockholm. Konferensen blev en lyckad omstart på arbetet inom LUR och angav tonen i hur framtidens liftutbilning ska se ut och LURs roll i det hela.

Liftutbildingsrådet, förkortat LUR, bildades 2007 som ett oberoende organ med ansvar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LURs syfte är att utforma en branschgemensam läroplan och sätta upp riktlinjer för utbildning av operatörer på mobila arbetsplattformar. LURs uppgift är också att auktorisera liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP.

 

En kort bakgrund

Under många år leddes arbetet inom LUR av Jan Åström med stöd av Jenny Forssell från Rentalföretagen. Jan var en mycket drivande kraft men avled tyvärr för ett par år sedan. Hans bortgång innebar ett glapp i LURs arbete. Jenny Forssell jobbar idag inom Mobilkranföreningen som också ingår i Branschkansliet. Dessa förändringar innebar ett visst stillestånd i arbetet inom LUR till dess att Rentalföretagens Yvonne Erlandsson, Magnus Jaasund och Mikael Öberg uppdrogs att gemensamt återuppta arbetet inom LUR. Och det har man gjort med besked. Efter ett förberedande arbete inom ledningsgruppen beslutade man att kalla till en konferens som hade till syfte att förutsättningslöst diskutera framtidens liftutbildning och LURs fortsatta funktion.

Ett 30-tal företag deltog, bestående främst av liftutbildande företag och maskinuthyrare. Det blev en heldag som började kl 09.00 och slutade strax efter 15.00. Sammanfattningsvis kan sägas att dagen bestod av en rad intressanta och stundtals livliga diskussioner med högt i tak. Deltagarna delades in i grupper och flertalet workshops genomfördes under dagen. Resultaten i arbetena presenterades sedan i storgrupp.

 

Presentation av fyra befintliga liftutbildningar

Konferensdagen började med att deltagarna hälsades välkomna av trion Yvonne, Magnus och Mikael. Även Rentalföretagens VD Anna Sjöholm medverkade under dagen. Mikael Öberg presenterade syftet med dagen och initierade dagens föreläsare som alla arbetar med liftutbildningar. Dessa föreläsare representerade ett axplock av liftutbildningar som erbjuder digitala lösningar.

Presentationerna låg som underlag till de workshops som skulle hållas senare under dagen. Föreläsarna redogjorde särskilt för vilka hinder och möjligheter de upplever med digitala utbildningar samt hur de byggt upp utbildningen för att uppfylla kraven i LURs Liftläroplan, LLP.

Föreläsarna från de utbildande företagen var Andreas Maier och Pär Nilsson från MA-System, Jonas Malmkvist och Jonas Malmkvist från Learningplay, Sten-Erik Thieme från Hantverkarskolan och Jarl Vitasp och Anders Seton från Twinsite.

Det visade sig att de fyra företagen har lite olika angreppsätt eller metoder i sina utbildningar. Några satsade mer på den teoretiska delen, andra mer på praktiska övningar eller att skapa situationer ur verkligenheten, andra på instruktionsfilmer varvat med övningar och instuderingsfrågor. Ett utbildande företag använde sig i stor utsträckning av VR-teknik för att göra övningarna så verklighetstrogna som möjligt. En del av utbildningsföretagen var mera inriktade på handhavande och andra på säkerheten och riskerna för olyckor. Något av de utbildande företagen satsade på fördjupning i vissa delar av utbildningen. Efter presentationer kunde alla mötesdeltagare ge sina kommentarer på presentationerna. Alla var helt överens om att utbildningarna måste vara nivåanpassade, det vill säga att de tar tydlig hänsyn till elevens kunskapsnivå. Utbildningarnas längd varierar mellan 2,5 till 4 timmar.

 

Hjälpa eleven att “knäcka koden”

Det framhölls att upplägget på utbildningarna är väldigt viktigt. Så mycket som möjligt av utbildningens innehåll måste verkligen ”går in”. Utbildningarna måste ha ett upplägg som hjälper eleven att ”knäcka koden” i förstålighet. Eleverna måste ha inställningen att de går utbildningen för att kunna hantera arbetet med liften bättre, framförallt på ett säkert och effektivt sätt. Viktigast är att undvika skador på människa och material samt att arbeta effektivt med hög produktivitet. Idag kan syftet bli att snabbt skaffa sig utbildningen för att kunna arbeta med liftar överhuvudtaget. Det finns risk för att säkerheten och effektiviteten inte kommer i första rummet. Mötesdeltagarna var också eniga om att det är viktigt med repetitionsutbildningar efter cirka fem år då byggbranschen som sådan, lagar och förordningar förändras löpande samt att även själva liftarna utvecklas och bli mera avancerade.

Det framhölls tydligt att LUR har fortsatt en väldigt viktig uppgift att leda och utveckla riktningen på landets lifstutbildningar. LUR ska ha en tydlig funktion att kvalitetssäkra målen.

 

Hur ska framtidens liftutbildning vara upplagd?

Efter en kort fika delades deltagarna in i fem grupper och dagens första workshop tog vid. Frågeställningen var ”Hur ska framtidens liftutbildning vara upplagd?”. Svaren från de fem grupperna var ofta samstämmiga men varierade också på flera plan. Utbildningarna måste vara nivåanpassade efter elevens kunskapsnivå. De ska innehålla ”storytelling”, de ska kunna göras online men även inför en lärare, särskilt vid de praktiska övningarna. Fördjupning kan behövas i vissa avsnitt. Vid flera tillfällen under utbildningen bör värdemätningar göras för att se vad eleven lärt sig och förstått. Kalla det teoretiska och praktiska prov som sedan utmynnar i ett slutprov. Det lyftes fram att det måste vara ett tydligt säkerhetsfokus genom hela utbildningen. Träning i verklig miljö bör vara en självklar del av utbildningen men kan också göras med hjälp av simuleringsteknik det vill säga VR-teknik. I nuläget är det endast ett utbildande företag som erbjuder den här möjligheten, nämligen Twinsite. En idé som kläcktes var att eventuellt LUR skulle kunna bistå med att hyra ut utrustningen för övning i VR-miljö.

Det framkom att i den framtida liftutbildningen bör LUR agera starkare och aktivare gentemot arbetsmarknadens olika parter. Något som man kanske inte gjort i så stor utsträckning tidigare, d v s både arbetsgivare och arbetstagare inklusive de olika fackförbunden. Detta är också ett utomordentligt bra sätt att stärka LURs varumärke. Samtliga grupper var också eniga om att repetitionsutbildningar i framtidens liftutbildning är mycket viktiga. Dessa är lika viktiga som grundutbildningen i sig då de i stor utsträckning bidrar till att eleven förstår utbildningen och betydelsen av utbildningen fullt ut. Knäcker man inte koden i grundutbildningen så finns det god förutsättning att man gör det i repetitionsutbildningen och då uppnår man validitet.

Dagens liftutbildningar spänner över alla lifttyper och mötets deltagare frågade sig om detta skall gälla även i framtiden, eller behövs olika liftutbildningar för olika typer av liftar? Är det LUR som ska bestämma över detta? Mötet var överens om att det är LURs uppgift att bestämma branschens standard och flera mötesdeltagare ansåg att det bör vara olika utbildningar beroende på typ av lift då handhavandet varierar en hel del. Detta var något man tog med sig inför utformningen av framtida standarder.

 

Lärarens roll är viktig

Mötets gemensamma uppfattning var också att i framtidens liftutbildning är pedagogiken väldigt viktig. Detta innebär att lärarens roll måste prioriteras. Det är läraren som står för pedagogiken och inte tekniken. Med det sagt fanns dock ingen motvilja till att använda VR-teknik i utbildningen. Snarare tyckte samtliga arbetsgrupper att VR-teknik mycket väl kan användas. Men läraren har lättare än tekniken att läsa av vad eleven egentligen lärt sig så en kombination är att föredra. Den optimala utbildningen skall vara en blandning av god pedagogik, praktiska och VR-stödda övningar men kan mycket väl kombineras med så kallad E-learning. Att blanda olika utbildningsformer ger bättre resultat. Mötet var också enigt om att fallskyddsutbildning skall ingå som en del i grundutbildningen.

Man diskuterade också det faktum att det i Sverige numera finns ett internationellt organ som arbetar lite som LUR, nämligen IPAF. Idag finns inget samarbete mellan LUR och IPAF. Flera röster från mötet föreslog att de båda kanske borde närma sig varandra, samarbeta istället för att konkurrera då man verkar för samma sak. IPAF etablerar runt om i världen sina IPAF Training Centers där elever kan genomgå IPAF-utbildningar. Frågan höjdes om att kanske även LUR skulle kunna etablera liknande Training Centers på några platser i landet där elever kan genomföra av LUR standardiserade övningar och hela utbildningar.

 

Sträva mot nolltolerans av olyckor

För att lyfta upp allvaret kring vad som kan hända om säkerheten vid liftanvändning brister bör LUR även ha tillgång till statistik över olyckor med liftar. LURs ansvar som organ är att fokusera på själva målet. Och kanske det viktigaste målet är att sträva efter nolltolerans vad gäller arbetsplatsolyckor med liftar. Detta är en tydlig uppgift för LUR och ett värdefullt sätt att stärka LURs varumärke.

 

LUR-certifierade utbildningar

Efter lunch fortsatte konferensdagen med fler workshops. Nästa frågeställning var gällande om de av LURs godkända liftutbildningar också skall certifiera liftutbildaren och den utbildade? Här var grupperna eniga om att LURs uppgift är att granska de utbildningar som erbjuds på marknaden så att de uppfyller de krav som bestämts inom LUR. En av LUR godkänd liftutbildning blir då en kvalitetssäkring både för utbildaren och den som utbildats. LUR bör också utföra en kontinuerlig granskning av de utbildande företagen då reglerna förändras löpande vilket också är kopplat till att produkterna och användningsområdena förändras.

Någon av arbetsgrupperna föreslog att LUR bör ha en myndighetsutövande roll och tydligt verka för att säkerheten innehålls på arbetsplatsen, så att olyckorna minskar. Detta skapar också bättre och mera välutbildade medarbetare på arbetsplatsen. Vägen dit är fungerande och optimala utbildningar. Det framhölls att LUR tydligt måste sätta ner foten för att eliminera risken att bli en så kallad tandlös tiger och ej heller en klubb för inbördes beundran.

 

LURs vara eller icke vara?

Mikael Öberg ställde frågan på sin spets och undrade om LUR behövs eller om den här kontrollfunktionen kan se annorlunda ut? Mötet gav ett enhälligt svar på att LUR definitivt behövs och ska arbeta vidare och utveckla den roll man har idag. LURs liftläroplan (LLP) är allmänt välkänd och skapar också en viktig identitet för LUR som i sig stärker varumärket. Det framhölls att LUR hela tiden måste vara tydliga i sin kommunikation och myndighetsutövande och inte vika av från den riktning man slagit in på. Mötet var också eniga om att ge Rentalföretagens kansli uppdraget att administrera LUR och arbetsgruppen fortsatt förtroende att jobba vidare med utvecklingen. Konferensdagen avslutades med en sammanfattning och alla medverkande parter var mycket nöjda med utfallet av dagen.

www.liftutbildning.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×