Energi- och Klimatutskott gör maskinuthyrarens vardag säker och hållbar

Published 16/11, 2023 at 11:16

Energi- och Klimatutskottets mål är att fånga upp branschaktuella ämnen inom sitt produktområde och verka för ökad säkerhet, effektivare energianvändning och en bättre och mera hållbar klimatpåverkan. Möt personerna bakom utskottet och läs om hur arbetet fortlöper.

Under året har vi i Svensk Rental publicerat artiklar om några av Rentalföretagens nio utskott och här visat vad och hur mycket arbetet som faktiskt görs samt att belysa hur viktigt deras arbete är för att driva uthyrningsbranschen framåt. I denna utgåva av tidningen har turen kommit till Energi- & Klimatutskottet inom Rentalföretagen.

 

Viktiga frågor kopplade till energi och klimat

Speciellt i den tid vi lever i idag spelar energi och klimat en viktig roll. Vi lever i en värld som tydligt påkallar allas uppmärksamhet och vilja att verka för ökad hållbarhet i alla dess former för att skona den värld vi lever i och nå de klimatmål som satts. Rentalföretagen tar sitt ansvar i det här arbetet inom organisationen och dess utskott i många avseenden men i synnerhet just Energi- och Klimatutskottet.

Rentalföretagens Energi- och Klimatutskott är ett forum för att hantera branschgemensamma frågor från medlemmar, organisationer eller myndigheter kring utskottets produktområden. Dessa produktområden är utrustning med koppling till energi och klimat t ex tillfällig el, byggtorkning, värme, inomhusklimat på bygget eller i tillfälliga moduler/bodar samt säkerhets- och inpasseringssystem.

Utskottet verkar för att skapa ett bra hållbarhetsarbete inom sitt produktområde där målet är förbättra och effektivisera energianvändningen och att minska klimatbelastningen. 

När branschen startade så handlade maskinuthyrning främst om uthyrning av bensin- och dieseldrivna maskiner som kompaktlastare, vältar, komprimatorer, länspumpar, liftar med mera. Men snabbt breddades utbudet med att omfatta tillfälliga moduler, tillfällig el, värmeväxlare, byggtorkar, ventilation med mera. Att vara maskinuthyrare idag är ett mycket mera omfattande åtagande än när branschen var ung på 1980- och 1990-talen. I takt med att regelverken ändrats och skärpts har kraven på uthyrarna blivit allt större. En stor förändring och skärpning skedde när ID06 infördes för att tillmötesgå kraven på identifiering och närvaroregistrering (personalliggare) på byggarbetsplatserna.  

 

Mycket arbete med förändringen av ID06-kort och nedsläckning av 2G/3G-näten

För en tid sedan när SRTs utsände träffade fyra av medlemmarna i Energi- och Klimatutskottet via Teams vilka var Christoffer Andersson, Johan Lindroth, Kalle Fröidh, Anton Selander samt Rentaföretagens ordförande Bodel Blom. Man berättade att under 2022 och en bit in i 2023 har en stor del av arbetet i utskottet handlat om ID06. ”ID06 är en viktig fråga för våra medlemmar och oss”, säger Johan Lindroth från Lambertsson och det har stor betydelse för branschen då det är lagkrav att personalliggare skall användas och standarden för hur utrustning skall fungera samt hur identifiering skall gå till i Sverige sätts av ID06. Under 2021 fick vi klart för oss att standarden på ID06-korten skulle ändras senast vid årsskiftet 2021-2022. För de som hade utrustning, mest vi medlemmar i RF, innebar detta att en stor del av vår utrustning var tvungna att bytas ut eftersom den inte fungerade fullt ut med de nya ID06-korten. I läget som rådde då i sviter av pandemin var vår bedömning att det inte fanns tillräckligt med utrustning att köpa och att branschen led brist på arbetskraft med kompetens för att utföra bytet. RF räknade dessutom ut att kostnaden för Hyresbolagen skulle landa på ca 150-200 MSEK. En kostnad som i förlängningen överförs till våra kunder. RF gick därför ut med en rekommendation om att inte utföra utbytet och istället försöka få ID06 att senarelägga implementeringen av nya kort och helst avvakta till det finns säkrare system, t ex avläsning av biometridata. ”Vårt jobb resulterade i att Infobric, som är den största leverantören av denna typ av utrustning, ändrade sitt system så att inloggningen på arbetsplatsen för de med nya ID06-kort gick att utföra. Dock lite mera omständligt än tidigare men fortfarande en förbättring gentemot att inte kunna logga in alls, vilket hade blivit alternativet”, säger Kalle Fröidh på Cramo.

Sedan en tid tillbaka är nedsläckningen av 2G/3G näten igång. Datakommunikationen i näten har ökat och behov finns för större datamängder vilket gör att PTS har beslutat om nedsläckningen av 2G/3G näten och 4G/5G kommer ta över all datatrafik från de gamla näten. ”Den teknik det mesta av vår ID06-utrustning använder sig av för datakommunikation är just 2G/3G då det är den enda variant som har varit tillgänglig från leverantören. Detta tillsammans med ändringen av ID06-kortens utförande gör att vi redan har startat utbyte av utrustning så att vi står rustade för framtiden och kan lämna denna fråga. Den korta framförhållningen i teknikskiftena har gjort att vi har fått fokusera väldigt mycket på att lösa uppkomna problem den senaste tiden istället för att fokusera på det arbete utskottet egentligen vill göra, nämligen ett förebyggande, planerande arbete för våra medlemmar ”, säger Fröidh. 

 

Energi- och klimatutskottet

Medlemmarna inom Rentalföretagens Energi- och Klimatutskott är:

•    Christoffer Andersson, Renta sammankallande

•    Johan Lindroth, Lambertsson

•    Kalle Fröidh, Cramo

•    Anton Selander, Cramo

•    Karin Olsson, Lambertsson

•    Jonas Johansson, Lyft & Byggmaskiner

•    Joakim Dahlgren, Perssons Hyrmaskiner

•    Niclas Bergstrand, Perssons Hyrmaskiner

•    Robin Svensson, Ramirent

•    Johnas Tybring, Ramirent

•    Arvid Trybom, Rental

•    Yin Qiang, Rental

•    Michael Modigh, Tholmarks

•    Göran Andersson, Wangeskog

•    Mikael Öberg, Wangeskog

•    Magnus Jakobsson, Wangeskog

•    Bodel Blom, Byggutrustning Luleå

•    Monika Rubensson, Rentalföretagen

Utskottet har möten en gång per kvartal främst genom digitala möten men försöker att ha ett fysiskt möte minst en gång per år. Nästa fysiska möte hålls i samband med Rentaldagen i november i år och då kommer man att dra upp riktlinjerna över vad utskottet kommer att arbeta med under 2024. På mötet kommer även en ny sammankallande att utses, då utskottet har beslutat att rotera ansvaret rullande ett år i taget.

 

Auktoriseringsutbildning inom hetvattenmontage

Även om arbetet med ID06 upptagit en stor del av arbete i gruppen de senaste två åren så finns andra viktiga frågor som debatteras. Ett sådan fråga är utbildningen av hetvattenmontörer som har sitt ursprung i auktorisationen Säker Vatten bland VVS-entreprenörer. Utskottet har under året påbörjat arbetet med att tillsammans med leverantörspartnerna inom Rentalföretagen ta fram en gemensam utbildning för hetvattenmontörer. ”Orsaken till att utskottet har påbörjat arbetet är för att förbättra arbetsmiljön för våra egna medarbetare samt säkerheten ute på byggarbetsplatserna. Utbildningen är tänkt att ingå i Rentalföretagens kommande projekt med Säker specialist vilket även kan komma att innefatta andra utskotts utbildningar framöver. Här har nog en del andra utskott kommit lite längre i deras arbeten så dom kan vi ta lärdom av”, säger Christoffer Andersson. 

”Det vi jobbar med nu är att ta fram en hetvattensutbildning för montörer som kommer att utmynna i en certifiering under begreppet Säker Specialist som hanteras av branschrådet inom Byggföretagen”, säger Christoffer. Vid det kommande utskottsmötet i november hoppas man vara klara med ett ramverk för utbildningen där slutmålet att ha en färdig läroplan under 2025.

”Leverantörerna spelar en väldigt viktig roll i framtagningen av en utbildning. Här måste varje leverantörer bidra med en instruktion över hur man jobbar med just deras produkter och de kommer även till stor del vara behjälpliga med att genomföra utbildningen”, berättar Bodel Blom som är ordförande i Rentalföretagen.

Det här är ett bra exempel på hur man jobbar inom Energi- och Klimatutskottet. Det finns andra liknande utbildningar i pipeline också som exempelvis utbildning på värmare. ”Det är lite av utskottets uppgift att hitta produktområden där det behövs fler utbildningar och där man som användare kan bli certifierad”, säger Johan Lindroth. ”Vi som branschföreningen ska trygga arbetsuppgifterna för våra medarbetare så att de blir säkra och hållbara, hållbara även för samhället i stort”, inflikar Bodel. Även en utbildning på värmare skulle kunna utmynna i en certifiering som Säker Specialist vid genomgående och godkänd utbildning. Andra områden där utskottet kan tillföra kompetens är tillfällig el där det finns ett informationsbehov ut emot branschen.

Arbetet i Energi- och Klimatutskottet har pågått under ett antal år och startades en gång i tiden av Swedish Rental där Bodel Blom redan då ingick i utskottet som representant från Hyreskedjans sida. Sedan starten har ID06 alltid varit ett stort diskussionsämne men även alternativa bränslen har funnits på agendan och inte minst nu när el- och batteridriften tar över mer och mer.

Sammanfattningsvis kan sägas att Energi- och Klimatutskottets mål är att fånga upp branschaktuella ämnen inom sitt produktområde och verka för ökad säkerhet, effektivare energianvändning och en bättre och mera hållbar klimatpåverkan. Utskottet är också ett forum för att utbyta erfarenheter mellan branschföreningens medlemmar och samverka med myndigheter och andra branschföreningar för att sträva efter att bli en bättre uthyrningsorganisation. 

www.rentalforetagen.se/om-oss/utskott/energi-och-klimatutskottet/ 

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×