Bra vibrationer på rentaldag om skadliga vibrationer

Published 18/12, 2018 at 10:35

I slutet av november samlades Sveriges båda maskinuthyrarföreningar för en gemensam sittning i Göteborg. Det är den största samlingen hittills i Rentalsverige med över 150 deltagare och signalerna för en sammanslagning av de båda föreningarna blir allt tydligare. Temat för dagen var vibrationer.

Det ligger i luften med ett samgående mellan Hyreskedjan och Swedish Rental Association. Nu mer än någonsin. Men de båda styrelserna för föreningarna skyndar ändå långsamt och är tydliga med att besluten på vardera sidan ska sjunka in ordentligt. Ett bra exempel på hur man skulle kunna bli en stark och målmedveten förening var den gemensamma Rentaldagen som hölls på Gothia Towers i Göteborg torsdagen den 29 november. Över 150 personer samlades bestående av medlemmar i både Hyreskedjan och Swedish Rental Association samt ett antal leverantörer.

 

Hyreskedjans höstmöte

För Hyreskedjans del började höstmöte redan på onsdag den 28 november. Klockan 15.00 sparkade man igång med att föreningens ordförande Bodel Blom hälsade de dryga 50 mötesdeltagarna välkomna. Höstmötet fortsatte med att Jens Landén från Infobric föreläste om det nya ID06-kortet och vilka konsekvenser det har för uthyrarnas utrustning. ID06 infördes 2006 och den nya standarden är lite av ett teknikskifte där systemet blivit avsevärt mera effektivt och säkrare. Eftermiddagen fortsatte med att Anders Green från 365ID som presenterade ett system för säkrare identifiering för att råda bot på problemen med ID-bedrägerier.  Kort sagt har företaget utvecklat en scanner som läser av ifall en ID-handling är korrekt eller falsk. Det blev en del diskussioner kring identifiering och ID06. Det framfördes att det finns fortsatt tydliga brister i identifiering och skydd mot att obehöriga tar sig in på en byggarbetsplats. ID-kort kan kopieras, de kan bli stulna och då kan vem som helst gå in. ID-kort kan lånas ut till obehöriga samt att många byggarbetsplatser fortfarande är bristfälligt inhängnade. Det är svårt att kontrollera om det är rätt person som går in på bygget.

Eftermiddagen fortsatte med information om vad som gäller vid transporter av Litiumbatterier och här meddelades att reglerna kommer att skärpas ytterligare.

En annan diskussionspunkt var den möjliga sammanslagningen av Hyreskedjan och SRA. Frågan har diskuterats förut och detta var en uppföljning. Vilka möjligheter skapar en sammanslagning och vilka är farhågorna? Bodel Blom redogjorde för resultatet från vårmötets grupparbete i frågan. Resultatet från både grupparbetena och diskussionen som hölls på mötet var att det finns betydligt fler möjligheter än farhågor. Det var mötet rörande ense om. En kort sammanfattning av möjligheterna var att det är bättre med en förening än två på grund av att det ger mera kraft och tillsammans kan föreningarna skapa en praxis. Det skapas dessutom mer resurser, det blir mindre dubbelarbete, det blir både enklare och troligen billigare för leverantörerna att bara vara med i en branschförening. Som en stark förening kan man också lättare och mer effektivt sätta fokus på olika ämnesområden som säkerhet, miljöfrågor och liknande. För Hyreskedjan innebär också en sammanslagning at man ett kansli med anställd personal. Idag sköts allt ideellt. Bland farhågorna utrycktes att det finns risk för att de små företaget försvinner eller glöms bort och att det är de större aktörerna som får mera genomslagskraft i beslutsfrågor. Någon uttryckte att kanske blir svårare att hitta ett fokus i föreningen med olika typer av medlemmar. En annan synpunkt eller fråga var vad de stora aktörerna kan få ut av de små uthyrarna? Men som sagt möjligheterna i en gemensam branschförening var helt klart dominerande i diskussionen. Eftermiddagen fortsatte sedan med en extra årsstämma som dock endast var öppen för Hyreskedjans uthyrningsmedlemmar.

 

Fest hos Zip Up i Göteborg

Efter Hyreskedjans möte på Gothia Towers bussades hela gruppen till företaget Zip-Ups nya lokaler på Hildedalsgatan 8B i Göteborg. Rickard Holmlund, numera 100-procentig ägare av bolaget, hälsade gruppen på dryga 70 personer välkomna och visade runt i de nya och väl tilltagna lokalerna. De nya lokalerna är en mångdubbling av ytan jämfört med de gamla lokalerna på Järnmalmsgatan i Göteborg. Delar av lokalen är också i två plan. Det finns gott om lagerutrymme, demonstrationsytor och verkstad för service och reparationer. “De nya lokalerna här i Göteborg är ett verkligt lyft för vår verksamhet i västra och södra Sverige. Vi känner oss mycket nöjda”, berättade Rickard. Instant Zip-Up, som bolagets fulla namn är, säljer en rad olika produkter för bygg- och anläggningsbranschen, fördelat på släpvagns- och numera även billiftar från Dino Lift, byggställningar från Instant UpRight, amerikanska Snorkels breda sortiment av olika typer av liftar, GSRs billiftar, pelarliftar och bomliftar från ATN samt en rad olika produkter för materialhantering och andra säkerhetsprodukter. Efter rundvandringen i lokalerna bjöds på en uppskattad buffé i lokalerna och en separat bar hade anordnats. Vid middagen deltog också Karin Nars, som är styrelseordförande i Dino Lift, samt bolagets nya försäljningschef Veli-Matti Savo. Både Karin och Veli-Matto höll tal och lyckönskade Zip-Up och de anställda till de nya lokalerna i Göteborg. Stämningen var god och någon timme innan midnatt gick den första bussen med gäster tillbaks till hotell Gothia Towers. Påföljande dag var det ju dags för Swedish Rental Associations Rentaldag.

 

SRAs Rentaldag 2018

Swedish Rental Association, SRAs Rentaldag 2018 blev den största maskinuthyrarsamlingen någonsin i svensk historia. Över 150 personer hade samlats fördelade på många uthyrare och även en hel del leverantörer. Dagen öppnades med ett välkomnande från SRAs ordförande Mikael Öberg och Hyreskedjans ordförande Bodel Blom. Moderator för dagen var SRAs Leena Haabma Hintze. Mikael och Bodel fortsatte med att berätta lite kort om föreningarnas samarbete och den framtiden sammanslagningen.  Mikael ställde frågan till mötedeltagarna; “Vad önskar ni att få ut av en branschförening?”. Han fortsatte med att redogöra för den rådande marknadssituationen och konstaterade att byggmarknaden fallit med 11%, dock från en väldigt hög nivå, tillade han. Bostadsmotorn har bromsat in, priserna faller på nya bostäder och högkonjunkturen har nått sin kulmen. Mikael fortsatte med att säga att budskapen är dock lite olika i branschen. En del handlar om överkapacitet med varsel och uppsägningar samtidigt som det är fortsatt full fart på många håll. “Men kommer vi kunna rida på vågen ytterligare ett tag till?”, sa Mikael. En annan orosfaktor som han framhöll var att räntan med all säkerhet kommer att höjas under första kvartalet 2019. Det råder dessutom en politisk instabilitet i landet vilket gör att man ställer sig frågan om vi kommer att få nya byggregler. Dessutom börjar antalet konkurser att öka. Men å andra sidan finns en överlag fortsatt god efterfrågan på marknaden, sysselsättningsgraden är bra och resursutnyttjandet håller höga nivåer. Mikael fortsätter och frågar sig att om nu byggbranschen fortsätter att minska kommer detta tapp att kunna balanseras med landets export? Mikael tror inte det. Vidare kommer privatekonomin att bli svagare i landet vilket kommer att resultera i minskad konsumtion. Men han tror ändå att 2019 kommer att bli fortsatt ett mycket bra år men en avmattning av marknaden kommer att vara tydlig i slutet av nästa år. Han varnar också för kommande likviditetsutmaningar. “Håll koll på vilka ni gör affärer med”.

Vi kommer också att känna av en överkapacitet på maskinsidan framöver. Men Mikael tror att det kommer att bli en relativt smidig övergång mot lite kärvare tider och ingen direkt kraschlandning för landets ekonomi såvida det inte händer något dramatiskt internationellt sett.

Dagen fortsatte med att Leena Haabma Hintze redogjorde för en del siffror från rentalmarknaden. Antalet uthyrare i Sverige idag ligger på 248 vilket är en minskning från tidigare 290. Marknaden omsätter 17,4 mdkr och de tio största uthyrarna står för ungefär 65% av omsättningen. Ungefär 15 mdr kronor av omsättningen avser byggmaskiner och omkring 2 till 3 mdr kr avser moduler.

 

Vibrationer på agendan

Om Kicki Danielsson en gång sjöng om “Bra vibrationer” så var temat för Rentaldagen 2018 om några helt andra, mindre bra vibrationer. Flera föredrag om vibrationer gjorde starka intryck på åhörarna. Faktum är att ganska få vibrationer kan ställa till stora skador som praktiskt taget inte kan botas. Därför är det av största vikt att arbeta för att förebygga vibrationsskador på alla sätt oss vis. Tillverkarna har ett stort ansvar men också uthyrarna och byggbolagen och i slutänden även användarna av de maskiner som ligger i riskzonen. Catharina Nordander, som är docent och läkare vid Lunds Universitetssjukhus, redogjorde för resultat gjorda från många års studier av de skador som vibrationer orsakar. Vita fingrar känner de flesta till och Catharina redogjorde i detalj för varför de uppstår. Vita fingrar är i grunden kärlkramp i fingrarna och ett sätt för kroppen att skydda sig genom att stänga av blodflödet. Problemen med vita fingrar, orsakade av vibrationer, uppstår först vid kallare väderlek men ju större skadan är så uppstår vita fingrar även vid högre temperaturer. Vibrationer skapar också nervskador i det område på kroppen som utsätts för skadliga vibrationer. Nervskadorna kommer ofta innan de vita fingrarna och upplevs först som obehagliga pirrningar. Nervskadorna kan leda till att man inte känner att man skadar sig eller att man får problem med att hålla i saker, blir fumlig och liknande. Om man upplever de här problemen bör man omgående göra ett känseltest hos läkare, berättade Catharina. Ju större vibrationsskadorna är ju mera symptom. Längre fram i förloppet kommer värk och nedsatt kraft. Prognosen är också ganska dyster, det är svårt att bota vibrationsskador och behandlingen för att bromsa upp effekterna är att ta en vibrationsskadad ur exponeringen helt och hållet. Den grupp som är värst utsatt är framförallt personer som arbetar med rivning och anläggningsarbete. Catharina berättade också att vibrationsskador är en starkt växande patientgrupp. Hundratals personer söker för detta varje år och antalet bara ökar. Medelåldern för de som har registrerade vibrationsskador är idag 47 år men problemen uppstår i regel i åldern 30 till 39 år. Kort sagt kan man säga att ju mer vibrationer ju farligare är det. Sedan handlar det om hur hårt man håller i ett verktyg eller maskin och hur länge man arbetar med det. Det finns ett sätt att räkna hur stor risken för vibrationsskador är. Olika maskiner och verktyg poängsätts. Om man ligger under 16 poäng per dag är risken för skador minimal. Över 100 poäng kan det leda till skador efter 5 till 6 år. Gränsvärdet 400 poäng leder med säkerhet till skador inom 3 till 4 år men kan slå till även tidigare. För att ge ett exempel genererar en mejselhammare cirka 240 poäng under en dags arbete vilket direkt försätter en byggnadsarbetare i riskzonen. Catharina var tydlig med att understryka att maskinuthyrarna har ett ansvar att välja verktyg till sin uthyrningsflotta som vibrerar mindre och som uthyrare kan de sätta press på tillverkarna att utveckla och tillverka maskiner och verktyg som vibrerar mindre. Som en stark förening blir den här påtryckningen även kraftfullare.

 

“Det går att tillverka maskiner med lägre vibrationer”

Någon som tydligt underströk att det går att utveckla maskiner som vibrerar mindre var näste talare, Hans Lindell från RISE IVF. RISE ägs av svenska staten och jobbar med uppdrag från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Sedan 2017 arbetar RISE med ett projekt som kallas Projekt Noll Vibrationsskador och som går ut på att sträva efter att eliminera vibrationsskador. Projektet pågår till 2020 och totalt kommer mer än 45 Mkr att satsas. Hans framhöll med bestämdhet att maskiner behöver inte vibrera i den omfattning de gör idag och att vi måste skapa en medvetenhet om detta. RISE har kommit väldigt långt i sitt arbete med att mäta olika maskiner på marknaden och man kan med hjälp av så kallade MIME-givare mäta en maskins vibration. Man har dessutom studerat en rad maskiner på marknaden och byggt om dem för att på så sätt visa minskade vibrationerna. Hans tar ett exempel: En mejselhammare kan omkonstrueras med resultatet att vibrationerna kan minskas med upp till 85%. Tyvärr är det fortsatt ofta marknadskrafterna som styr att tillverkare väljer att inte utveckla maskiner med riktigt låga vibrationstal. Det kostar helt enkelt för mycket och slutpriset blir eventuellt något högre. Det finns tre kategorier av maskiner som skapar vibrationsskador, roterande, slående och förbränningsmotorer. Metoder att reducera vibrationer är exempelvis att använda balansringar i roterande maskiner, ATVA eller Auto Tuning Vibrations Absorber i slående maskiner och sedan finns traditionella metoder som vibrationsisolering, handskar och liknande. Hans visade flera exempel på maskiner där man lyckats minska vibrationerna ordentligt som ombyggda vibroplattor, mejselhammare, borrmaskiner, lövblåsar med mera. Genom att använda ATVA på en mejselhamamre lyckades man minska vibrationerna från 18m/se² till endast 3m/sek². Hans visade flera olika produkter som hyrs ut idag och som är mycket skadliga vid användning. Hans lyfte till och med ett varnande finger för tillverkaren DeWalts borrhammare. Men vad anser Hans behöver göras? Som uthyrare kan man kravställa vibrationsegenskaper vid inköp. Detta skapar en marknad för lågvibrerande maskiner och verktyg. Se till att bara lågvibrerande maskiner hyrs ut. Eliminera de dåliga maskinerna från hyllorna och informera tydligt om riskerna.

Tillverkarna uppmanade han att börja tillverka lågvibrerande maskiner. ”Det går!”, utropade han. Beakta högfrekventa vibrationer, de som inte går att mäta. Sedan kan lagstiftarna skapa hårdare regler gällande vibrationer som man redan gjort vad gäller buller och damm. Man bör också utöka EU standarden, ISO5349, att omfatta även högfrekventa vibrationer. Han framhöll också att se till att existerande regelverk efterlevs, d v s EUs vibrationsdirektiv och att vara observant på skillnaden mellan mätt och uppskattad användningstid.

 

Röster från branschen och gruppdiskussion

Förmiddagen på Rentaldagen blev ett ganska mastigt informationsblock men väldigt intressant och lärorikt. De flesta av åhörarna satt tysta som ljus och lyssnade. Dagen fortsatte med några röster från branschen rörande hur man arbetar med vibrationer. Mötet fick lyssna till Lars-Erik Jonasson från Sveriges Byggindustrier, Linda Dahlin från Betonghåltagning i Göteborg och Kristina Lundqvist från Implenia Sverige.

Jenny Forsell från SRA berättade på eftermiddagen om arbetet med SRA-koderna och PSI-bladen . Här specificeras alla produkter som hyrs ut och i PSI-bladen finns uppgifter om maskinernas vibrationer. Mera information finns på hemsidan www.psiguiden.se.  

Under eftermiddagen indelades mötet i diskussionsgrupper där samtalsämnet var vibrationer och hur vi kan går vidare med att aktivt minska vibrationerna. Något som lyftes fram i många grupper var betydelsen av att även börja mäta de högfrekventa vibrationerna, något som inte görs idag. En idé var också att börja märka upp maskiner med dekaler hur mycket skadliga vibrationer de ger ifrån sig.

 

Den hemliga gästen

Som vanligt avslutades Retaldagen med en hemlig gäst. Den här gången fick mötesdeltagarna lyssna till fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Jonas är en välkänd både svensk och internationell domare och en av få svenska fotbollsdomare som gjort internationell karriär. Men Jonas har många andra strängar på sin lyra. Eriksson var tidigare försäljningschef i IEC Sports, ett företag som köper och säljer TV-rättigheter. Tidigare satt han även i dess styrelse och var en av tre huvudägare. Eriksson och de andra huvudägarna sålde bolaget och Eriksson blev mångmiljonär.

Han driver dessutom ett gym i Sigtuna tillsammans med Niklas Wikegård och har varit sommarpratare och tävlat i På Spåret bland annat. Nu nyligen satt han i studion som expert under Fotbolls VM 2018.

 

Leverantörsutställning

Parallellt med föreläsningarna under Rentaldagen anordades även en mindre produktutställning i entrén till föreläsningssalen. Här ställde en rad leverantörer till Hyreskedjan och SRA ut sina produkter. Många leverantörer visade produkter med fokus på låga vibrationer. Exempel på utställande företag var Infobric, Carlsson & Co, Scantruck, Bengt Berg Maskin, Bosch, Ergofast, Fredsunds Maskin (Weber), Skyjack, Hikoki, Jack Midhage AB, Kyocera, MCS, Kaeser Kompressorer, Maxmoduler, Amiga, Tyrolit och Scanmaskin.

www.hyreskedjan.se

www.swedishrental.se

 

Join our Newsletter

Free Subscription

PDi TV

Info

×